24.1.2017

Knihovní řád

 Veřejné knihovny a kulturního centra Jeneč

V souladu se zřizovací listinou Veřejné knihovny v Jenči, schválenou zastupitelstvem obce usnesením č. 2 dne 28. ledna 2015 a podle §4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

Čl. 1

 Poslání a činnost knihovny

Veřejná Místní knihovna v Jenči (dále jen „knihovna“) je knihovnou základní ve smyslu §3 a §12 zákona č. 257/2001 Sb. (Zákon o knihovnách a podmínkách provozováních veřejných knihovnických a informačních služeb, dále jen „Knihovní zákon“) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen „služby“) vymezené §2, §4 a §14 Knihovního zákona.

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních Knihovního zákona. Jsou to zejména:
 2. výpůjční služby
 3. meziknihovní služby
 4. informační služby:
 5. informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
 6. informace z oblasti veřejné správy,
 • ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
 1. přístup na internet.
 1. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.
 1. Knihovna poskytuje za úhradu tyto služby:
 2. registrace čtenářů.

Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem §4, odst. 2 až 4 Knihovního zákona, tzn., že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů (např. za administrativní úkony spojené s registrací uživatelů).

 1. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele

 1. Uživatelem knihovny se stává fyzická nebo právnická osoba poté, co řádně vyplní přihlášku ověřenou knihovníkem podle osobních dokladů uživatele, svým podpisem potvrdí, že je seznámena s knihovním řádem a zavazuje se jej dodržovat. Po zaplacení ročního poplatku dle Ceníku je uživateli vystaven čtenářský průkaz.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, e-mail adresa, telefonní číslo. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje.
 3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 4. Čtenářský průkaz je nepřenosný a jeho platnost je třeba každoročně obnovovat za registrační poplatek uvedený v Ceníku. Uživatel je povinen ohlásit knihovně změnu jména, bydliště a dalších údajů uvedených v přihlášce a ztrátu nebo zneužití průkazu okamžitě poté, co tato okolnost byla zjištěna. Při vstupu do knihovny je uživatel povinen u výpůjčního pultu předložit čtenářský průkaz.
 5. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni se řídit Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovávat klid a pořádek v prostorách knihovny.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti ji nahradit podle platných předpisů.
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

Čl. 5

Pokyny k využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 3. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.
 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače.
 5. Uživatel je plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č.121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

Výpůjční řád

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen „dokumenty“) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu Středočeského kraje prostřednictvím výměnných souborů nebo na požádání uživatele z fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní služby (14 Knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR).
 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle §14 Knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

 1. Mimo knihovnu si uživatel může půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
 2. kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
 3. které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
 4. jejich půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
 5. které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

Čl. 8

Postupy při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.
 2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu ústně v knihovně, e-mailem nebo telefonicky, případně on-line prostřednictvím knihovnického systému Tritius.

Čl. 9

Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena dvakrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel, a nežádá-li dokument další uživatel.V odůvodněných

případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

 1. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat o vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 10

Vracení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení Občanského zákoníku o půjčování věcí.
 2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 3. Uživatel mimo knihovnu může mít vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 dokumentů.
 4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
 5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (zpozdné).
 6. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 12

Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu, obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 13

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Poplatek z prodlení:
  1. Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
 2. Vymáhání nevrácených výpůjček:
  1. Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.
 3. Ztráta průkazu uživatele:
  1. Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek dle Ceníku.

Čl. 14

Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností, a to podle Občanského zákoníku, §2951, odst. 1, kde se stanoví: „Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích“.
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.
 2. Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy.
 3. Ruší se Knihovní řád ze dne 25. 5. 2018.
 4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

Přílohy Knihovního řádu

 1. Ceník placených služeb a poplatků Veřejné knihovny a kulturního centra Jeneč.
 2. Poučení o ochraně osobních údajů.

V Jenči dne 31. 5. 2021                                                                                

……………………………………                                ……………………………………

             Michal Stark                                                              Jaroslava Burgrová

       starosta obce Jeneč                                                             knihovnice

Přílohy Knihovního řádu

Příloha č. 1: Ceník placených služeb a poplatků

Registrace uživatele – poplatek za kalendářní rok:

 1. Dospělý……………………………………………………………………50,- Kč
 2. Děti (6 -15 let), ZTP………… …………………………………………..20,- Kč
 3. Děti – knihomol/baby klub………………………………………………Zdarma

Přístup na internet v prostorách knihovny…………………………………….Zdarma

Meziknihovní výpůjční služba – poštovné + balné……………………………dle aktuálního ceníku České pošty

Ztráta legitimace a vystavení duplikátu………………………………………..20,- Kč

Poplatek z prodlení (upomínky):

 1. upomínka po 1 měsíci…………………………………………………5,-Kč / za knihu
 2. upomínka po 2 měsících…………………………………………….10,-Kč / za knihu
 3. upomínka po 3 měsících…………………………………………….20,-Kč / za knihu

Příloha č. 2 Poučení o ochraně osobních údajů

Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Veřejná knihovna a kulturní centrum Jeneč

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu

Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon

Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání

Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. 

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a pět let poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce Jeneč.

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

 Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti