4.7.2018

podmínky fotografické soutěže ŽIVO(T) V JENČI

PODMÍNKY A PRAVIDLA VEŘEJNÉ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
,,Živo(t) v Jenči“

Obec Jeneč (dále jen „pořadatel“), IČ: 00241300, adresa Lidická 82, 252 61 Jeneč, zastoupena starostou
Ing. Pavlem Burgrem, vyhlašuje veřejnou fotografickou soutěž na téma „ Jeneč vaším objektivem – Živo(t) v Jenči“.

1. TERMÍNY SOUTĚŽE
Soutěž bude probíhat od 1. července 2018 až do 16. září 2018 včetně.

2. PODMÍNKY ÚČASTI
• Soutěž je otevřená pro každého jenečského občana.
• Každý soutěžící se může prezentovat maximálně 3 autorskými fotografiemi (tj. osobně pořízenými a to fotoaparátem či mobilním telefonem).
• Soutěžit je možné i zasláním pouze jedné fotografie.
• Z fotografie by mělo být patrno, že se jedná o naší obec Jeneč.
• Fotografie nemusí být zhotovena v těchto měsících, může se jednat i o starší snímky.
• Soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou na fotografiích případně zachyceny.
• Okamžikem zaslání fotografií do soutěže uděluje soutěžící pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely této soutěže.
• Zasláním fotografie do soutěže uděluje soutěžící pořadateli bezplatně nevýhradní licenci k užití fotografie v neomezeném časovém i teritoriálním rozsahu, navíc s právem poskytovat podlicence. Zaslané fotografie od soutěžících tak mohou být pořadatelem využity pro publikování v elektronické nebo tiskové podobě – k výstavním účelům, do propagačních materiálů, k užití na pohledy, do kalendáře, publikací apod. Fotografie zaslané soutěžícím nemusí být k těmto užitím využity všechny. Při jakémkoli takovém užití se pořadatel zavazuje, že bude u díla uvádět autora, a to dle podmínek, které budou vyhovovat grafickému zpracování jednotlivého materiálu.

3. PRŮBĚH A PODMÍNKY SOUTĚŽE
• Soutěž bude probíhat od 1. 7. – 16.9 2018.
• Fotografie do soutěže lze posílat do 16. 9. 2018.
• Soutěžící zasílají fotografie prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu: fotosoutezjenec@seznam.cz
• Soutěžící současně se snímky uvede v e-mailu tyto údaje:
o Jméno a příjmení
o Adresa a telefon
o Název snímku
• Pokud bude zasílaná fotografie větší než 3 MB, musí být předána přes externí úložiště (uschovna.cz, wetransfer.com apod.), přičemž na e-mailovou adresu fotosoutezjenec@seznam.cz zašle soutěžící pouze název fotografie a odkaz k jejímu stažení.
• Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit zaslanou fotografii do soutěže v případě, že fotografie nesouvisí s vypsaným tématem, jde o fotografie porušující autorská práva, pornografii, nebo materiály, které jsou v rozporu s dobrými mravy.

4. POŽADAVKY NA FOTOGRAFIE
• Rozlišení fotografie – kratší strana minimálně 1 800 pixelů.
• Datová podoba snímků musí mít minimální rozměr A4 (210x297mm)při rozlišení min. 300dpi.
• Jako datové formáty se připouští všechny obvyklé, zejména jpg, tiff, bmp, png

5. HODNOCENÍ FOTOGRAFII A VÝHERCI SOUTĚŽE
• Fotografie budou hodnoceny jak odbornou porotou, tak i veřejností
• Zaslané soutěžní snímky budou vystaveny v salonku Sokolovny Jeneč na posvícení v neděli 23. 9. 2018 od 10 do 17 hod.
• Každý návštěvník této výstavy bude mít možnost dát svůj hlas třem snímkům.
• Pro zachování objektivního hodnocení nebudou vystavované soutěžní snímky opatřeny jménem autora
• Ceny pro vítězné snímky
1. místo – poukaz v hodnotě 3000,-Kč
2. místo – poukaz v hodnotě 2000,-Kč
3. místo – poukaz v hodnotě 1000,-Kč
• O vyhlášení vítězných snímků bude veřejnost včas informována.

6. DALŠÍ DŮLEŽITÁ UJEDNÁNÍ
• Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zrušit v případě, že se do soutěže přihlásí malý počet zájemců.
• Na výhru v soutěži není právní nárok.
• Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.
• Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
• Výhry nejsou právně vymahatelné.
• O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.